Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Polski Hokej | Oficjalny serwis
home

Home

search

Odkryj

wifi_tethering Na żywo emoji_events Rozgrywki tag

Social Media

KLAUZULA RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

Administratorem Danych Osobowych jest Polish Ice Hockey Events Department Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: Al. W. Korfantego 125A, 40-157 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 866966, NIP: 6342983121, REGON: 387379318.

Dane kontaktowe do Administratora:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • wykonania umowy łączącej Administratora z Państwem lub wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy na Państwa wyraźny wniosek,
  • kontrola zachowania zgodnego z zawartą przez Państwa z Administratorem umową oraz z regulaminem obiektu,
  • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przez Administratora,
  • sprawdzenia czy są Państwo osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19 w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) - w tym zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona w formie oświadczenia przy dokonywaniu zakupu biletów.

Zgoda przez Państwa wyrażona może być w każdym momencie cofnięta poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane odbiorcom. Chodzi tutaj o podmioty ściśle współpracujące z Administratorem, zwłaszcza w zakresie obsługi księgowej, kadrowej i prawnej, a także informatycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w przypadku ich nie podania:

  • umowa zawarta z Państwem nie będzie możliwa do zrealizowania i zawarcia,
  • może dojść do sytuacji, w której nie zostaną Państwo wpuszczeni na obiekt sportowy, w związku z przewidzianymi przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) limitami miejsc przewidzianymi dla publiczności.

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Nie będą one również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator Danych Osobowych wskazuje, iż dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach, zależnie od celu przetwarzania.

Kryterium ustalenia okresu przechowywania danych osobowych są w szczególności obowiązujące przepisy prawa.

W szczególności terminy te wyznaczają:

  • przepisy dotyczące okresu przechowywania dokumentów podatkowych oraz księgowych;
  • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w przypadku skorzystania z uprawnień do sprostowania danych, uzupełnienia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawa do bycia zapomnianym, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym.

POUCZENIE

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

1) Cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2) Dostępu do swoich danych, w tym: - uprawnienie do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, - jeżeli administrator przetwarza dane osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej uprawnienie do uzyskania do dostępu do danych oraz do udzielenia informacji o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanym okresie przetwarzania danych osobowych (lub kryteriach ustalania tego okresu, gdy nie jest to możliwe), prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych osobowych (jeżeli dane nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą), o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, o zabezpieczeniach, jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

3) Żądania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

4) Sprostowania i uzupełnienia danych osobowych danych nieprawidłowych lub niekompletnych;

5) Żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

6) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7) Przeniesienia danych osobowych;

8) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

9) Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

10) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeżeli przetwarzania danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powyższe uprawnienia są uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W szczególności należy wskazać na przepisy rozdziału III Rozporządzenia, artykuł 7 Rozporządzenia oraz artykuł 77 Rozporządzenia.

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Główny
Partner Reprezentacji Polski w hokeju na lodzie
Partner Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Kobiet Dywizji IB
Partner Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji 1B
Partnerzy Medialni
Instytucje