POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich  w związku z rejestracją w Serwisie i korzystaniem z jego Usług. Administrator stosuje środki  techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w tym  środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych, ich modyfikację przez osoby trzecie  lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie  danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator nie gromadzi u siebie danych wrażliwych. 

PLIKI COOKIES 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych  w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 9. 

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które  przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają  nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na  urządzeniu koocowym oraz unikalny identyfikator. Serwis może umieścid plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie  internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę. Serwis nie  zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach  cookies.  

3. Pliki cookies zbierane są w celu: 

a) analizowania, ulepszania i rozwijania Serwisu, w tym również dostępu do innych witryn oraz  aplikacji z komputera lub urządzenia przenośnego, 

b) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumied, w jaki  sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie  struktury i zawartości tych stron, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. 

4. Na stronie internetowej Serwisu mogą znajdowad się odwołania do innych serwisów  internetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą  z takich polityk, ponieważ Administrator Serwisu nie może ponosid odpowiedzialności za zasady  posługiwania się plikami cookies obowiązującymi w tych serwisach.  

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu koocowym  Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies (parametry w tym  zakresie mogą byd zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Administrator Serwisu odsyła do linków do opisów obsługi  najpopularniejszych przeglądarek internetowych, które znajdują się w pkt 10 poniżej) lub do  czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu, 

b) sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu  koocowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), 

c) third party cookies – pliki pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług  współpracujących z Administratorem Serwisu. Te pliki pozwalają dostosowywad treści do  preferencji i zwyczajów ich użytkowników, mierzyd i analizowad ruch na stronach Serwisu,  a także dokonywad pomiaru efektywności zamieszczanych tam treści. Pliki te podlegają  własnej polityce prywatności podmiotów zewnętrznych, która może różnid się od  standardowych zasad polityki dotyczącej plików cookies, stosowanej przez Administratora  Serwisu.

6. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w pkt 5, Administrator Serwisu wskazuje, że w  ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies rozdzielone ze względu na ingerencję  w prywatnośd Użytkownika: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub  funkcjonalności z których korzysta Użytkownik, 

b) „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych  bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowao, odwiedzin na stronach  internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party  cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych przez dostawców reklamowych. Mogą one  byd wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub  odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobiegania ponownemu  pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywności kampanii reklamowych.  Pliki te mogą przechowywad informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona  z określonego urządzenia, a także przekazywad tego rodzaju dane partnerom reklamowym.  Niewyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.Jeśli  użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookies, może nadal otrzymywad reklamy, lecz mniej  dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowao, 

c) „analityczne” / „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji  o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumied, w jaki sposób  wykorzystywane są witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu stron  internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w witrynie,  dzięki czemu możemy mierzyd i usprawniad jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzied się,  które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumied, jak odwiedzający  poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są  agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody  (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy  wiedzied, kiedy odwiedził witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorowad jej działania. Bez  tych plików cookie niektóre funkcje mogą stad się niedostępne. 

7. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies:

Dostawca cookiesNazwa CookiesWażnośćTyp
GoogleDSID14 dnithird party cookies (reklamowy)
GoogleIDE6 dnithird party cookies (reklamowy)
polskihokej.euPHPSESSIDDo zakończenia sesji przeglądaniaNiezbędny
polskihokej.euXSRF-TOKEN2 godzinyNiezbędny
polskihokej.eu_ga2 lata i 5 dniAnalityczny
polskihokej.eu_gat1 minutaAnalityczny
polskihokej.eu_gat_allClubs1 minutaAnalityczny
polskihokej.eu_gid1 dzieńAnalityczny
polskihokej.eucookie_consent_level2 miesiące i 1 dzieńNiezbędny
polskihokej.eucookie_consent_user_accepted2 miesiące i 1 dzieńNiezbędny
polskihokej.eusportigioclubweb_sessionWygasa natychmiastthird party cookies (reklamowy)

8. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeń przenośnych, które  działają podobnie jak komputery np. smartfonów obsługujących pełne wersje przeglądarek,  Serwis wykorzystuje pliki cookies w podobny sposób jak w przypadku korzystania z komputera. 

9. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie  dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu.  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików  cookies. Ustawienia te mogą zosad zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokada  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są  w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Administrator Serwisu informuje, że  ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne na  stronach internetowych Serwisu. 

10. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznad z treścią sekcji „Pomoc” w  przeglądarce internetowej. Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne  informacje związane ze zmianą ustawieo plików cookies można znaleźd na poniższych stronach: 

a) w przeglądarce Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, 

b) w przeglądarce Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl, c) w przeglądarce Opera: 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies, 

d) w zakresie urządzeo mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą się  na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android), e) w zakresie Google Analitics – mogą Paostwo skorzystad z opcji zablokowania działania plików  cookies w ramach funkcji opt-out, którą można pobrad ze strony:  

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl. 

11. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąd na  niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

12. Podczas wizyt w Serwisie gromadzone i przechowywane mogą byd pliki cookies w ramach  narzędzi Google. Uzyskane przez Google poprzez plik cookie informacje dotyczące sposobu  korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej mogą byd przekazywane poza EOG  (Europejskim Obszarem Gospodarczym), a w tym do USA i tam zapisywane zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. Google to podmiot dbający o spełnienie wszelkich  standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych jak i wykorzystania plików  cookies. 

13. Podczas wizyt w Serwisie gromadzone i przechowywane mogą byd pliki cookies w ramach  narzędzia Google Analytics (pliki o nazwach: _ga). Google Analytics umożliwia mierzenie i  analizowanie ruchu w Serwisie w sposób automatyczny, a także pomiar efektywności  zamieszczanych tam treści. Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom Administrator może  poprawiad Serwis i uczynid go bardziej interesującym dla Użytkowników. Uzyskane przez plik  cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej są  zwykle przekazywane na serwer Google zlokalizowany w USA i tam zapisywane. Adres IP  przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest  zestawiany przez Google z innymi danymi. 

14. W ramach Google Analytics Administrator nie gromadzi jakichkolwiek danych, pozwalających na  identyfikację Użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie  mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich Administrator ma dostęp w ramach  Google Analytics to, w szczególności: 

a) informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta  Użytkownik; 

b) podstrony, jakie przegląda Użytkownik w ramach Serwisu; 

c) czas spędzony w Serwisie oraz na jego podstronach; 

d) przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach Serwisu; 

e) źródło, z którego przechodzi Użytkownik do Serwisu. 

15. Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookies i odnoszących się do sposobu  korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google,  a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie przez  Użytkownika wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W przypadku zainteresowania szczegółami  związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, Administrator zachęca do  zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google, dostępnymi pod następującym  linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

16. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z polityką prywatności, którą stosuje  Google, Użytkownik może zapoznad się z nią pod następującymi linkami:  

a) https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

b) https://policies.google.com/privacy 

17. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

ZAŁĄCZNIKI:

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Instytucjonalny
Sponsor Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Strategiczny Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Główny Reprezentacji Polski
Sponsor Tytularny TAURON Hokej Ligi
Partner Tytularny TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Sponsor TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Oficjalny Partner Polskiego Hokeja
Partner drużyny grającej w EWHL – TAURON Metropolia Silesia
Partner Reprezentacji Polski w Hokeju na lodzie
Instytucje
Partnerzy Medialni