KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLISH ICE HOCKEY EVENTS DEPARTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-157), Al. Wojciecha Korfantego 125A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000866966, NIP 6342983121, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować za pomocą adresu mailowego: rodo@polishicehockey.pl

Dlaczego potrzebujemy danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

  • zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług poprzez Nasz Serwis {na postawie Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016(“RODO”)},
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku kiedy nie będziesz zadowolony z Naszych działań, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu {na podstawie Art. 6 (1) f RODO},
  • prowadzenia przez Nas marketingu i promocji naszych usług, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów, wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu {na podstawie Art. 6 (1) f RODO},
  • kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z zapytaniem, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów, wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu {na podstawie Art. 6 (1) f RODO}.

Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, NIP, nazwa firmy i innych danych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów, wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować?” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na Nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny, mając na uwadze w/w cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (w tym przetwarzanych w związku z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami) przez okres jej obowiązywania, a także przez okres przedawnienia Twoich roszczeń związanych z umową i czas usprawiedliwiony dla zidentyfikowania tych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych do celów promocyjnych i  marketingowych do czasu złożenia sprzeciwu przez Ciebie w tym zakresie. W przypadku przetwarzania danych do celów kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować?” znajdującej się powyżej.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
  • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować?” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIKI:

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Tytularny TAURON Hokej Ligi
Partner Tytularny TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Partner Reprezentacji Polski w hokeju na lodzie
Partner drużyny grającej w EWHL – TAURON Metropolia Silesia
Instytucje
Partnerzy Medialni