KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLISH ICE HOCKEY EVENTS DEPARTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-157), Al. Wojciecha Korfantego 125A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000866966, NIP 6342983121, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować za pomocą adresu mailowego: rodo@polishicehockey.pl

Dlaczego potrzebujemy danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

  • zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług poprzez Nasz Serwis {na postawie Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016(“RODO”)},
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku kiedy nie będziesz zadowolony z Naszych działań, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu {na podstawie Art. 6 (1) f RODO},
  • prowadzenia przez Nas marketingu i promocji naszych usług, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów, wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu {na podstawie Art. 6 (1) f RODO},
  • kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z zapytaniem, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów, wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu {na podstawie Art. 6 (1) f RODO}.

Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, NIP, nazwa firmy i innych danych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów, wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować?” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na Nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny, mając na uwadze w/w cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (w tym przetwarzanych w związku z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami) przez okres jej obowiązywania, a także przez okres przedawnienia Twoich roszczeń związanych z umową i czas usprawiedliwiony dla zidentyfikowania tych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych do celów promocyjnych i  marketingowych do czasu złożenia sprzeciwu przez Ciebie w tym zakresie. W przypadku przetwarzania danych do celów kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować?” znajdującej się powyżej.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
  • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować?” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIKI:

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Instytucjonalny
Sponsor Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Strategiczny Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Główny Reprezentacji Polski
Sponsor Tytularny TAURON Hokej Ligi
Partner Tytularny TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Sponsor TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Oficjalny Partner Polskiego Hokeja
Partner drużyny grającej w EWHL – TAURON Metropolia Silesia
Partner Reprezentacji Polski w Hokeju na lodzie
Instytucje
Partnerzy Medialni